”I enlighet med vad som åligger den nationella verkställande makten […] har den ansökande institutionen [Scientology-kyrkan Argentina] påvisat sin religiösa karaktär.”

LADDA NER VITBOKEN