Hur man håller sig frisk | Förebyggande resurscenter

IV. SCIENTOLOGYS UTÖVNING – AUDITERING

Den centrala utövningen i Scientology kallas auditering, från det latinska audire, vilket betyder ”att lyssna”. Personen som svarar på frågorna ställda honom av auditören (”en som lyssnar”) skaffar sig ett högre tillstånd för sinne och ande, och en läkning av kroppens psykosomatiska krämpor. Detta har mycket gemensamt med en del av de nyare shinto-religionerna som härstammar från yui-itsu shinto-linjen, som i Japan är 1 400 år gammal.

Scientologys tankevärld började med L. Ron Hubbards tidigaste forskning på 1930-talet, vilket var samtidigt med de nyare shinto-religionernas sökande efter ett sätt att med religiös tillämpning läka anden. Auditering påbörjades i USA år 1950 med utgivningen av boken Dianetics: Hur tanken påverkar kroppen. I denna bok beskriver L. Ron Hubbard hur man kan uppnå tillståndet känt som Clear – frihet från vad som kallas det reaktiva sinnet. Det skulle kunna jämföras med tillståndet ”satori” eller till och med ”naikan” i buddismen. I en del shinto-religioner mediterar en person över sina upplevelser i barndomen eller tidigare liv under överinseende av en lärare för att själv betänka hur han är nu. Auditering, som även kan beskrivas som en begrundan över ens förflutna, vare sig det gäller barndomen eller tidigare liv, kan också framkalla ungefär samma begrundan och insikt om tillståndet i ens nuvarande liv.

Hur man utövar auditering lär man sig genom studier i Scientology-studierum som kallas Akademier och kurslokaler. Där läser och övar den studerande tillämpningen av auditering under ledning av en kursledare. Auditering är den utövning med vars hjälp denna utbildade auditör får en person som inte är Clear att besvara frågor om sitt förflutna. Personen som får denna auditering kallas för ”preclear” eftersom han ännu inte är Clear. Medan preclear-personen besvarar frågorna som ställs till honom av auditören upplever han en lättnad av stress, en förbättring och sinnesfrid, och allmänt andligt välbefinnande. Utbildningstiden som behövs för att bli en skicklig auditör varierar, men det kan ta från månader till år beroende på den skicklighetsnivå och noggrannhet som auditören strävar att uppnå.

I oomoto-religionen tillämpas fortfarande ”naikan” och rehabiliterar ungdomsbrottslingar, vilket har lett till ett hedersomnämnande för denna verksamhet från den regionala regeringen. Detta är ytterligare en likhet med Scientology-kyrkan som har pågående program för rehabilitering av ungdomsbrottslingar i många delar av världen. ”Naikan” och auditering har naturligtvis många likheter, men de är också fundamentalt annorlunda. Detta är emellertid ett exempel som visar två religioner som närmar sig samma problem från två olika kulturer och får svar som har uppenbara likheter. Vid auditering skulle personen tala om för auditören i minutiös detalj vad som hade oroat honom i hans liv i det förflutna, medan man i ”naikan” skulle fundera på detta för sig själv under en lärares tillsyn. Slutresultatet för båda är förbättring av andligt beteende och ett återuppvaknande av etiskt uppförande.

I utövningen av seicho-no-le, som kallas ”sin-so-kan”, tränas personen att konfrontera sig själv genom sitt förflutna. Även detta är en likhet med auditering. I båda religionerna måste man konfrontera sitt eget förgångna.

Scientology har en graderad väg till upplysningen, som kallas Bron till total frihet. Att färdas över denna bro genom att bli auditerad och lära sig hur man auditerar, resulterar inte bara i stor sinnesfrid men också ett andligt varande som kan jämföras med ”chinkon-kishin”, shintos stora hemlighet som betyder ”att blidka människans ande så att han kan återvända till ett Gud-liknande tillstånd”.

Scientology har en graderad väg till upplysningen, som kallas Bron till total frihet. Att färdas över denna bro genom att bli auditerad och lära sig hur man auditerar, resulterar inte bara i stor sinnesfrid men också ett andligt varande som kan jämföras med ”chinkon-kishin”, shintos stora hemlighet som betyder ”att blidka människans ande så att han kan återvända till ett Gud-liknande tillstånd”. Detta begrepp är mycket likartat. Det här har utövats av olika shinto-religioner, inbegripet hakke shinto, som grundades 1025 e.Kr.

Att göra människor bättre med hjälp av de naturliga andliga läkekonsterna är inte en förlorad konst i japanska religioner, som det är i en del andra religioner. Religioner som seicho-no-le, sekai-kyusei-kyo, shinto-tenko-kyo, ananai-kyo och andra, är alla intresserade av de utövningar i Japan som framkallar tillståndet chinkon-kishin. Medlemsantalet är 20 miljoner. Trots att deras metoder kanske är annorlunda har deras syften och ändamål en direkt likhet med Scientologys utövning av auditering och dess medlemmars gradvisa uppstigning på Bron till total frihet.

Andra större världsreligioner saknar heller inte beskrivningar av sådana tillstånd. I islam finns uttrycket ”imam Zamam” vilket betyder en person så upplyst att han fullständigt uppfattar den heliga Koranens alla sju betydelser.

I den kristna bikten måste man också konfrontera sitt förflutna. Detta är ännu en likhet med Scientology, som även erbjuder en procedur för bikt. Personen måste se tillbaka in i sitt förgångna, konfrontera en annan person med det – auditören – och bekänna. Resultatet är detsamma i båda religionerna – en förbättring av anden och ett återuppvaknande i livet.

Med detta har vi kommit i en full cirkel tillbaka till Buddhas profetia, som förutsäger att Metteya en vacker dag skulle frigöra människan från det som håller honom tillbaka. Metteyaprofetian i Japan är olik dem som finns i pali. Här är profetian inte så mycket om att en person verkligen kommer att återvända, men snarare att människan kunde ha ett sätt att återvända till det andliga tillstånd som förutsagts. Många religioner i Japan, i både buddism och shinto, har väntat på att sådana händelser skulle framträda. Scientology har verkligen ett sätt att höja människans andliga förmåga. Japan är ett land där religionerna lägger tonvikten vid att höja människans andliga förmåga. Ur japansk synpunkt är Scientology en religion som definitivt liknar de religioner som finns här sedan tidigare.

V. Ceremonier
LADDA NER VITBOKEN